دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت پيرامون روش شناسي در تحقيق و تئوري هايي درباره استفاده از اطلاعات حسابداري - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت پیرامون روش شناسی در تحقیق و تئوری هایی درباره استفاده از اطلاعات حسابداری

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت پيرامون روش شناسي در تحقيق و تئوري هايي درباره استفاده از اطلاعات حسابداري دانلود پاورپوينت پيرامون روش شناسي در تحقيق و تئوري هايي درباره استفاده از اطلاعات حسابداري
111اسلاید
چکيده محتواي فايل:

روش شناسي در تحقيق و تئوري هايي
درباره استفاده از اطلاعات حسابداري
ازديدگاه تئوري حسابداري کنوني نمي توان هيچ نوع رفتارقابل پيش بيني را توجيه کرد.
نظريه پردازي نخستين گامي است که در راه تدوين يک تئوري برداشته مي شود.

ولي در مرحله هاي تدوين تئوري ,گام نظريه پردازي برداشته نميشود زيرا
1_نتيجه هاي تئوري آزمون نشده اند
2_برپايه قضاوت هاي ارزشي آزمون نشده قرار مي گيرند
روش شناسي تحقيق جهت ارائه تئوري حسابداري
1_ استنتاجي يا قياسي
2_ استقرايي
3_ روش عملي
4_ روش علمي در تحقيق
5_ روش اخلاقي
6_ روش رفتاري
روش قياسي يا استنتاجي

1_تعيين هدف 2_مفروضات و تعريف ها بيان ميشوند 3_(بر مبناي تعريف ها و مفروضات) يک ساختار منطقي ارائه ميشود. 1_تعيين هدف2_مفروضات و تعريف ها بيان ميشوند3_بر مبناي تعريف ها و مفروضات يک ساختار منطقي ارائه ميشود.
بايد ساختاري ارائه شود که :

1_ در برگيرنده ي هدفهاي حسابداري2_ محيطي که حسابداري در آن به اجرا در مي آيد, تعريف ها و مفروضات سيستم و شيوه هاي اجرايي بيان شود3_ همه آنها(مفروضات سيستم و شيوه هاي اجرايي) بايد در يک الگوي منطقي قرار گيرند. پايايي تئوري حسابداري که بدين طريق ارائه ميشود تا حد زيادي به توانايي پژوهشگر بستگي دارد.
اگر پژوهشگر در موردهدف محيط يا شيوه اجراي روشها براي دستيابيبه هدف خطا کندنتيجه نيز غلط خواهد شد. پايايي تئوري حسابداري که بدين طريق ارائه ميشود تا حد زيادي به توانايي پژوهشگر بستگي دارد. پژوهشگر بايد بتوانداجزاي مختلف تشکيل دهنده ي فرآيند حسابداري را به يک روش منطقي شناسايي وآنها را به يکديگر مرتبط سازد از کل به جزء روش استقرايي بر مشاهداتو نتيجه گيري از اين مشاهداتتاکيد ميشود.
از جزء به کل رفتن پژوهشگر بر اساس مشاهدات محدود در شرايط خاص در صدد برمي آيد آنها را به کل جامعه تعميم دهد.

روش عملی
پس از تعريف مسئله , پژوهشگر در صدد بر مي آيد کهيک راه حل سود مند بيابد يعني راهي که بتوان بدان وسيله اين مسئله را حل کرد عيوب اين روش : راه حل پيدا شده هميشه مطلوب نيستبه هدفي معين و ازپيش تعيين شده نمي انجامديک راه حل موقتي يا آزمايشي براي حل مسئله مربوطه ميباشدراهي است که همواره ديگران پيموده اند و اين رضايت بخش نيست هدفي که ميتوان به آن دست يافتيک راه حل کارساز براي حل مسئله است روش عملي بر پايهمفهوم سودمندي قرار دارد در حسابداري بيشتر اصول و سيستم ها بر پايه روش عملي قرار دارند.
علي الخصوص در چه زماني اين روش رضايت بخش نيست ؟
زماني که از ديدگاه قانون پرسشهايي مطرح ميشود به چه دليل روش عملي مورد استفاده قرار گرفت؟

راهي است که همواره ديگران پيموده اند (دليل قانع کننده اي نيست) روش علمي در تحقيق
براي علوم فيزيک و طبيعي ارائه شده نه براي علوم اجتماعي(مثل حسابداري)

در مورد کاربردروش شناسي تحقيق در حسابداري محدوديتهايي وجود دارد بعضي از متغيرها را نمي توان ثابت نگه داشت مثلا اعمال نفوذ برخي افراد و عوامل اقتصادي

ولي در نهايت ميتواند ديدگاهي سودمند درباره روشي ارائه کند که تحقيق بايد انجام شود . پنج گام براي اجراي تحقيق به روش علمي: 1_ شناسايي و بيان مسئله اي که بايد مورد تحقيق قرار گيرد 2_ بيان فرضيه هايي که بايد آزمون کرد 3_ جمع آوري داده ها براي آزمون فرضيه ها 4_ تجزيه و تحليل و برآوردها در رابطه با اين فرضيه ها 5_ دستيابي به يک نتيجه آزمايشي نقطه قوت روش علمي در تحقيق1_شناسايي و بيان مسئله اي که بايد مورد تحقيق قرار گيرد.2_بيان فرضيه هايي که بايد آزمون کرد.3_جمع آوري داده ها براي آزمون فرضيه ها4_تجزيه و تحليل و برآوردها در رابطه با اين فرضيه ها5_دستيابي به يک نتيجه آزمايشي هنگام بيان فرضيه ها شايد لازم باشد يک گام به عقب برداشت , به مرحله يک رسيد و مسئله را به صورتي دقيقتر بيان نمودهنگام جمع آوري داده ها شايد لازم باشد مسئله يا فرضيه ها را به صورت روشن و دقيق بيان کرداين حرکت پاندولي در سراسر فرآيند ادامه مي يابد.

دانلود پاورپوینت پیرامون روش شناسی در تحقیق و تئوری هایی درباره استفاده از اطلاعات حسابداری


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
فایل های cert گوشی سامسونگ SM-G800Fپاورپوینت آموزش ساخت و مدیریت وبلاگ با BLOGFA

قرارداد آرماتور بندی

دانلود پاورپوینت اصول و فنون تبلیغات- 49 اسلاید